الامثال
لکل عمل رجال .
👈هر کسی را بهر کاری ساختند .
👈هر که نقش خویش می بیند در آب
👈برزگر باران وگازر آفتاب
👈بوریا باف اگر چه بافنده است
👈نبرندش به کارگاه حریر
👈کار هر بز نیست خرمن کوفتن
👈گاو نر می خواهد ومرد کهن.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898