الامثال
👈من نهشته الحیه حذر الرسن الابلق.
👈مار گزیده از ریسمان سیاه وسفید می ترسد.
👈چنان زمرگ بترس از سیه سپید مو
👈که مرد مار گزیده ز پیسه رسن

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898