الامثال
👈رب راس حصید لسان.
👈زبان سرخ سر سبز دهر بر باد
👈تا نیک ندانی که سخن عین صواب است
👈باید که بگفتن  دهن از هم نگشایی

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898