الامثال
کل طیر یطیر مع شکله .
👈هر پرنده ای با همشکل خود پرواز می کند .
👈کبوتر با کبوتر باز با باز
👈کند همجنس با همجنس پرواز
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898