الامثال
انما المرء مخبوء تحت لسانه.
شخصیت انسان در زیر زبانش پنهان است.
تا مرد سخن نگفته باشد
عیب وهنرش نهفته باشد
هر بیشه گمان مبر که خالی است
شاید که پلنگ خفته باشد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898