الامثال
متی  یبلغ البنیان یوما تمامه
إذا کنت تبنیه وغیرک یهدم .
👈کی بنیاد این دنیا روزی تمام می شود ، هنگامی که تو آن را بنا می کنی ودیگری ویران می کند.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898