الامثال
متی جنی الناس من الشوک العنب .
👈مردم کی از خار انگور می چینند؟
👈از مکافات عمل غافل مشو
👈گندم از گندم بروید، جوزجو

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898