الامثال
سقط العشاء به علی سرحان.
👈غذای شامگاه اورانزد گرگ اورده است.
👈با پای خود نزد گرگ امده است
موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898