الامثال
عند النطاح یعرف الکبش  الأجم.
👈قوچ بی شاخ درهنگام شاخ زدن شناخته می شود.
👈خوش بود گر محک تجربه آید به میان
👈تا سیه روز شود هر که در او غش باشد.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898