الامثال
لکل عالم هفوه ، لکل جواد کبوه، لکل سیف نبوه.
👈انسان جایز الخطاست.
👈حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج
👈فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898