الامثال
سحابه صیف ، لیس یرجی دوامها .
👈به تداوم ابر تابستان امیدی نیست
👈تکیه بر عهد تو وباد صبا نتوان کرد

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898