الامثال
فی الصیف ضیعت اللبن.
👈در تابستان شیر را ضایع و فاسد کردی .
👈به عاقبت کار توجه نکردی.

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898