الامثال
الکلام یجر الکلام .

👈حرف حرف می اورد .
👈ازسخن گویند می خیزد سخن، بگشای لب                             تا زبان بسته در گفتار بگشاید مرا

موقع http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898