الامثال
الطیور علی أشکالها تقع
👈کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898