الامثال
لکلّ جدید لذّه
👈نو که آمد به بازار کهنه شود دل آزار
موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898