الامثال
المعیدی تسمع به خیر من أن تراه
👈(آواز دهل شنیدن از دور خوش است)

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com

رقم الهاتف 👈 +989359882898