دندان
الضرس، السن.
آبسه کردن دندان: إلتهاب الضرس.
خمیردندان: معجون الاسنان.
دندان آسیا: الطاحنة.
دندان پیشین: القاطعة.
دندان درآوردن: نبتت أسنانه،
دندان کرم خورده: الضرس المسوس.
دندان مصنوعی: الضرس الاصطناعی.
دندان نیش: الناب.
دندان های سالم: الاسنان السلیمة.
دندان های شیری: الاسنان اللبنیة.
دندان های عقل: أضراس العقل.
یک دست دندان: طقم الاسنان.
دندان پرکردن: ترصرص الضرس.
دندان پزشک: طبیب الاسنان.
دندان پزشکی: طب الاسنان.
دندان کشیدن: قلع السن، نزع السن.
دندان نشان دادن(کنایه از تهدید کردن): کشر عن أنیابه.
دندانه: السن.
دندانه اره: أسنان المنشار.
دندانه شانه: أسنان المشط.
دندانه دار: المسنن.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898