🔹أتممت = أکملت👈تمام کردم
🔸أتی = جاء👈 آمد
🔹آتی =وهب = أعطی👈بخشید
🔸أحَسَّ = شَعَرَ👈 احساس کرد
🔹أحصَی= عَدَّ👈 شمرد.
🔸أختار = انتخبَ👈 انتخاب کرد
🔹إرتَجَف = ارتَعدَ👈 لرزید
🔸أرسَلَ = بُعَثَ👈 فرستاد
🔹استِطاعَ= قَدَّرَ👈توانست
🔸اضاءَ= أَشرَقَ👈 تابید
🔹إغتَنَمَ= اِنتَهَزَ👈 غنیمت شمرد
🔸أفلَحَ = فازَ 👈رستگار شد
🔹إمتَطی = رَکَبَ👈 سوار شد
🔸أوْقعَ = ألْقی👈 انداخت
🔹بحَثَ عن= فَتَّشَ👈 جستجو کرد
🔸بدَأَ= شَرَعَ👈 شروع کرد
🔹بلَغَ= وَصَلَ👈 رسید
🔸ترَکَ= وَدَعَ👈ترک کرد
🔹تغَیَّرَ= تَحَوَّلَ👈تغییر یافت
🔸تناولَ = أکَلَ👈 خورد
🔹تلقَی = تنْظُرُ = تُشاهِدُ👈 می بینی
🔸جلَسَ= قَعد👈 نشست
🔹حارَبَ = قاتَلَ👈جنگید
🔸حاوَلَ = سَعَیَ👈 تلاش کرد
🔹حزن= قَلَقَ= إِضطَرَبَ👈 ناراحت شد.
🔸حیّا =سلّم علی👈 سلام کرد
🔹خافَ= خَشِیَ👈 ترسید
🔸دقَّ = طَرَقَ👈 کوبید
🔹دنا = إقتَرَبَ👈 نزدیک شد
🔸ذهَبَ= سارَ= راحَ👈رفت
🔹راحَ = ذَهَبَ👈رفت
🔸رأَی= شاهَدَ👈 دید
🔹رجَعَ = عاد👈 برگشت
🔸ردَّ= رَفضَ👈 نپذیرفت
🔹زادَ= کَثُرَ👈زیاد شد
🔸سالَ= جَرَی👈 روان شد
🔹شاء = أراد👈خواست
🔸شعَرَ بِـ= أَحَسَّ👈احساس کرد
🔹صاحَ=صَرَخَ👈 داد زد
🔸طافَ =جالَ👈 گردش کرد
🔹عظَّمَ= شَرَّفَ= بَجَّلَ👈 بزرگ داشت
🔸فرَّ= هَرَبَ👈فرار کرد.
🔹فقَّهَ= عَلَّمَ= فَهمَ👈بدانند و بفهمد
🔸فکَّ = فَتحَ👈باز کرد
🔹قامَ= نَهَضَ👈برخاست
🔸قنَصَ=صادَ= اِقتَنَصَ👈 شکار کرد
🔹نالَ=بَلَغَ👈 رسید
🔸نجَحَ= فازَ= ظَفَرَ👈 پیروز شد
🔹نجی= خَلَصَ: رهایی داد
🔸نشَأَ= نَما= تَرَبَّی👈رشد کرد
🔹واجَهَ = قابَلَ👈روبرو شد
المفردات

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898