🔸العبيد هم الذين يهربون من الحرية فإذا طردهم سيد بحثوا عن سيد آخر
🔹نوکرها کسانی هستند که از از آزادی فرار میکنند پس وقتی که اربابی طردشان کرد به دنبال اربابی دیگر میگردند

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898