جامع ساوة، بني هذا المسجد في أوائل الفتح الإسلامي لبلاد فارس، ويعتقد المؤرخون ان هذا المسجد هو أول مسجد بني في إيران، وعلى غرار العديد من المعالم الأثرية في وسط إيران، يعود الی القرن الأول للهجرة.

مسجد جامع ساوه، این مسجد در اوایل فتوحات اسلامی در سرزمینهای پارس ساخته شده است و مورخان معتقدند این مسجد اولین مسجدی است که در ایران ساخته شده است و مانند بسیاری از بناهای تاریخی در مرکز ایران ، قدمت آن به قرن اول هجری برمی گردد.