🎥🔸إنه یأخذ عبده حتی مشاریف الیأس
♦️عش مع هذا الإله .. عش معه
🎥🔹بنده اش را به مرز نا امیدی میبرد
♦️با این خدا زندکی کن .. با او زندگی کن

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898