🔸للصمت فن؛ فإذا کنت فنانا في صمتک أصبحت مبدعا في کلامك.
🔹در سکون هنری است؛ که اگر در سکوتت هنرمند باشی در سخن گفتنت نوآور میشوی.

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898