🔸القناعة عدسة إن لبست رأیت الحیاة جمیلة
🔹قناعت لنزی است که اگر به چشم زدی زندگی را زیبا میبینی

موقع 👈 http://www.islamiccoa.com
رقم الهاتف 👈 +989359882898