عبدالقادر الجزائري

لو جمعت فرنسا سائر أموالها وخيرتني بأن أكون ملكاً عبداً أو أكون حراً فقيراً معدماً لاخترت أن أكون حراً فقيراً.

اَگَر فَرانسِه تَمامِ ثِروَتِ خُود را جَمع آوَری می کَرد وَ مَن را مُخَیَر کُنَد کِه پادِشاهی بَندِه باشَم یا آزادِه ای فَقیر کِه چیزی نَدارَد، مَن آزادِه فَقیر را اِنتِخاب می کَردَم.